KESKKOND

Hotell Tartu OÜ kestliku arengu üldeesmärgid

Oleme Tartu Hotellis võtnud südameasjaks seada jätkusuutlikkus oma äristrateegia keskmesse oma tegevuse ja pakutavate teenuste kaudu. Üritame leida tasakaalu, et säilitada külaliste maksimaalne heaolu ja samas panustada keskkonnasäästlikele lahendustele.

Mõistame, et kaasates nimetatud eesmärgi täitmise tagamiseks töötajad, külalised ja organisatsioonid, kellega igapäevaselt koostööd teeme, anname olulise panuse ettevõtte ökoloogilise jalajälje vähendamisele ning sellest tulenevalt tegevuse jätkusuutlikusele. Me oleme tänulikud, kui olete sel teekonnal koos meiega!

Tarbime vastutustundlikult

Jälgime pidevalt vee, elektri, soojusenergia tarbimist ja otsime võimalusi liigse tarbimise vähendamiseks, et tegutseda energiatõhusalt.

Vähendame igapäevase tegevuse käigus tekkivate jäätmete hulka ja sorteerime tekkivaid jäätmeid liigiti.

Tarbime võimalusel keskkonnasäästlike tooteid ja teeme koostööd organisatsioonidega, kes lähtvuad oma tegevuses keskkonnahoiust.

Hindame pidevalt oma tegevuse keskkonnamõjusid ja võtame seda tegevuste edasises planeerimisel arvesse.

Uute toodete ja seadmete kasutuselevõtmisel eelistame võimalusel keskkonnasõbralikumaid lahendusi.

Kaasame ja hoolime

Järgime kõiki asjakohaseid õigusakte, sealhulgas neid, mis puudutavad keskkonda, tervist, ohutust ja tööjõudu.

Koolitame töötajaid ja informeerime külastajaid, et suurendada keskkonnateadlikkust.

Kaasame koostööpartnereid ja innustame neid oma tegevustes lähtuma keskkonnateadlikkusest.

Sorteerime jäätmeid ja pakume ka külalistele üldaladel võimalust jäätmeid sorteerida

Tubadesse jäetud külaliste asjad, mida külalised ei soovi tagasi, suuname võimalusel taaskasutusse.

Palume külalistel ja töötajatel ruumi sisekliima reguleerimisel olla vastutustundlik ja kasutame ka tehnilisi võimalusi energia kokkuhoiuks – Toa jahutus töötab ainult siis, kui aken on suletud ja külalistel on võimalik ruumi temperatuuri reguleerida ainult etteantud optimaalses vahemikus.

Tubades ei ole ühekordseid susse, hommikumantleid – neid saab külaline soovi korral hotelli vastuvõtust paluda.